fbpx

Ciech Tri Kids

Regulamin Cyklu Tri Kids

 1. Organizatorem cyklu Ciech Tri Kids 2022 jest Klub Sportowy Tri Tour
 2. W skład cyklu wchodzą imprezy:
  1. JBL Triathlon Sieraków 28-20.05.2022
  2. Triathlon Poznań 15-17.07.2022
 3. Celem klasyfikacji cyklu Ciech Tri Kids 2022 jest wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek spośród uczestników imprez cyklu.
 4. Warunkiem klasyfikacji w cyklu Ciech Tri Kids 2022 jest uczestnictwo w 2 imprezach wchodzących w cykl.
 5. W ramach Ciech Tri Kids 2022 prowadzona jest jedna klasyfikacja dla wszystkich roczników (w zakresie 2009-2018). Nagradzane są tylko pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji dziewcząt i 3 w klasyfikacji chłopców.
 6. Liczba punktów możliwych do uzyskania w każdej imprezie uzależniona jest od liczby dzieci, które ukończą zawody dla dzieci. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje maksymalną możliwą liczbę punktów, wynoszącą liczbę osób które ukończyły dany start w tym roczniku, bez podziału na płeć. Każdy kolejny zawodnik otrzymuje maksymalną liczbę punktów umniejszoną o 1, aż do ostatniego zawodnika otrzymującego za dany start 1 punkt do klasyfikacji.
 7. Klasyfikacja w cyklu w ramach klasyfikacji wymienionych w pkt 10 aktualizowana jest na bieżąco po każdej imprezie i publikowana w systemie rejestracji na imprezy cyklu prowadzonym przez firmę STS-Timing.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu publikacji klasyfikacji w szczególnych przypadkach.
 9. Ostateczna klasyfikacja cyklu zostanie podana po ostatniej imprezie cyklu.
 10. Nagrodzenie osób nominowanych w klasyfikacji cyklu odbędzie się po ostatniej imprezie cyklu.
 11. Podczas zakończenia cyklu nagradzane są wyłącznie osoby w ramach wszystkich klasyfikacji.
  Statuetki można odebrać tylko podczas ceremonii wręczenia nagród przez osobę nagradzaną.
 12. Każda z imprez wchodzących w skład cyklu posiada swój odrębny, szczegółowy regulamin, który obowiązuje startujących w niej zawodników.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach poszczególnych imprez, o których mowa w pkt.2, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
 14. Organizatorzy wszystkich imprez wchodzących w skład cyklu zastrzegają sobie prawo do skrócenia i zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania poszczególnych zawodów bez ponoszenia odpowiedzialności z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalającym na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorom przeprowadzenie zawodów.
 15. Uwagi dotyczące klasyfikacji cyklu należy zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail pod adresem zapisy@tritour.com.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od daty aktualizacji klasyfikacji cyklu po każdych zawodach, z dokładnym opisem przyczyn odwołania. W późniejszym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. Nie dotyczy to klasyfikacji końcowej po ostatniej imprezie cyklu.
 16. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 17. W kwestiach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki pocztowej.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).